sss
Poniżej przedstawiamy rzeczywisty tekst pisma jakie zostało przygotowane w Kancelarii Adwokackiej Rakoczy. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów tego pisma zostały wykreślone w celu zachowania anonimowości stron w sposób uniemożliwiający identyfikację.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie. 

Warszawa, dnia ______r.

Pani
_______________
ul. ___________
_______________

przesłano: listem poleconym

Szanowna Pani,

Niniejszym informuję, iż reprezentowanej przeze mnie Kancelarii Pani __________ udzieliła pełnomocnictwa do dochodzenia w jej imieniu wszystkich przysługujących jej roszczeń od wszystkich osób tak fizycznych jak i prawnych, w stosunku do których można stwierdzić, iż naruszyły bądź w dalszym ciągu naruszają przysługującej jej autorskie prawa tak majątkowe jak i osobiste do opracowanych przez nią projektów __________.
Na podstawie będącego w dyspozycji naszej Kancelarii zabezpieczonego materiału dowodowego oraz uzyskanych informacji można stwierdzić co następuje:
Pani __________ jest twórcą projektów, wg których wykonywane są przez nią oraz wprowadzane do obrotu przez __________ oprawy oświetleniowe __________. Zaznaczyć przy tym należy, iż pod tą nazwą mieści się w istocie pięć odrębnych projektów, wg których wytwarzanych jest i wprowadzanych do obrotu pięć modeli opraw oświetleniowych. Kwestia autorskich praw majątkowych (oraz osobistych) mojej mocodawczyni nie budzi przy tym jakichkolwiek wątpliwości. Projekty te powstały w wyniku inspiracji malarstwem __________. Ze szczegółowej analizy porównawczej twórczości tego artysty (np. obrazów __________, __________, __________, __________ oraz wielu innych) z projektami __________ pod nazwą __________ wynika, iż projektom tym można przypisać cechy indywidualności inspirowanej twórczością __________, w wyniku której powstały zupełnie nowe, odrębne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Z zabezpieczonego materiału dowodowego wynika, iż za pośrednictwem __________ Sp. z o.o. wprowadzane są do obrotu oprawy oświetleniowe o nazwie __________ oraz __________. Ze szczegółowej analizy projektów tych opraw oświetleniowych wynika, że stanowią one bądź wprost plagiat projektów Pani __________, są to projekty z niedozwolonymi zapożyczeniami z projektów __________, bądź też powstały jako opracowania projektów mojej mocodawczyni. Z porównania tych projektów wynika w sposób przy tym jednoznaczny, że nie można w odniesieniu do nich stwierdzić, że zostały zainspirowane twórczością __________ ale, że powstały w wyniku skopiowania lub niedozwolonego opracowania projektów __________. Nie budzi bowiem jakichkolwiek wątpliwości od jakiego utworu (utworów) one pochodzą (czyli jakie jest ich źródło) i z jakimi utworami są one związane. Sprawa ta jest przy tym z punktu widzenia przepisów autorsko prawnych dosyć oczywista i nie budząca najmniejszych wątpliwości prawnych. Wątpliwości takich nie budzą również konsekwencje prawne zaistnienia takiego stanu rzeczy.
Jako autor przedmiotowych opraw oświetleniowych, tj. __________ oraz __________ wskazana jest osoba kryjąca się pod pseudonimem __________. Według posiadanych informacji jest to Pani pseudonim twórczy.
Podnieść należy, iż oczywiście w imieniu Pani __________ dochodził będę przysługujących jej roszczeń w stosunku do wprowadzającej te oprawy oświetleniowe do obrotu __________ Sp. z o.o., co jednak jest sprawą zupełnie niezależną od przysługujących mojej mocodawczyni roszczeń w stosunku do Pani osobiście.
Stosownie do art. 79 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1. zaniechania naruszenia,
2. usunięcia skutków naruszenia,
3. naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
4. wydania uzyskanych korzyści.”.
Zgodnie zaś z art. 78 ust 1 ww. ustawy:
„1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.”

Mając powyższe na względzie imieniem Pani __________ wzywam Panią do zapłaty:
a) kwoty __________ zł tytułem naruszenia przysługujących mojej mocodawczyni autorskich praw majątkowych do projektów opraw oświetleniowych pod nazwą __________, wyliczonej jako trzykrotna wartość należnego wynagrodzenia na podstawie ww. art. 79 ust 1 pkt 3 b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) kwoty __________ zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie przysługujących mojej mocodawczyni autorskich praw osobistych do projektów opraw oświetleniowych pod nazwą __________, na podstawie ww. art. 78 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w terminie do dnia __________ r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Panią na dodatkowe a zupełnie niepotrzebne koszty z tym związane.

Z poważaniem,

Waldemar Rakoczy

adwokatr

Załączniki:
– kopia pełnomocnictwa;
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone