sss

Poniżej przedstawiamy rzeczywisty tekst pisma jakie zostało przygotowane w Kancelarii Adwokackiej Rakoczy. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów tego pisma zostały wykreślone w celu zachowania anonimowości stron w sposób uniemożliwiający identyfikację.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie.

 

 

Warszawa, dnia ______r.

_______________ Sp. z o.o.
ul. ___________
_______________

przesłano: faksem oraz listem poleconym

Szanowni Państwo,

Mając na względzie udzielenie naszej Kancelarii pełnomocnictwa przez _______________ z siedzibą w Warszawie przy ul. _______________, Warszawa, do dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących jej autorskich praw majątkowych pragnę podnieść co następuje:

Na podstawie będących w dyspozycji Kancelarii materiałów można stwierdzić, iż _______________ przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących przewodniki _______________ dotyczące _______________, wprowadzonych, co ustalono, do obrotu w prowadzonej przez Państwa księgarni _______________.

Przewodniki te stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Nie dysponujemy żadnym dokumentem ani jakimikolwiek innymi danymi pozwalającymi stwierdzić, iż jakikolwiek inny niż _______________ podmiot jest upoważniony w chwili obecnej do samodzielnego, tj. bez zgody mojego mocodawcy wykorzystywania tych utworów na jakimkolwiek polu eksploatacji utworu w rozumieniu przepisów w/w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z naruszeniem autorskich praw majątkowych mamy do czynienia m.in. wówczas, jeżeli następuje korzystanie z utworu (wykorzystywanie utworu) objętego ochroną autorskoprawną na jakimkolwiek polu jego eksploatacji (którym jest m.in. każdy akt wprowadzania go do obrotu) bez zgody uprawnionego.
Jeżeli utwór wprowadzony został do obrotu legalnie (tj. za zgodą uprawnionego), np. sprzedany, wówczas i każda czynność podejmowana w obrocie w stosunku do tego utworu, np. każda jego następna sprzedaż, również jest legalna. Jeżeli natomiast utwór został wprowadzony do obrotu nielegalnie, tj. bez zgody (upoważnienia) osoby uprawnionej, to wówczas każda następna czynność podejmowana w obrocie w stosunku do tego utworu (np. każda następna sprzedaż) również jest nielegalna i narusza autorskie prawa majątkowe osoby uprawnionej. Wprowadzenie bowiem do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takimi egzemplarzami pod warunkiem, że to wprowadzenie było legalne, tj. nastąpiło przez osobę uprawnioną lub za jej zgodą.

Ponieważ według posiadanych przez Kancelarię dokumentów i informacji autorsko uprawniony – _______________ zgody na wprowadzenie tych utworów do obrotu do chwili obecnej nie wyraził i nie wyraża (nie otrzymał stosownej, uzgodnionej zapłaty, która była warunkiem udzielenia upoważnienia licencyjnego do wprowadzenia tych przewodników do obrotu), a zgody takiej (ważnej) żaden podmiot nie posiada, toteż każde wykorzystywanie przedmiotowych przewodników przez jakikolwiek podmiot, w tym przez Państwa Spółkę, na jakimkolwiek polu eksploatacji utworu, w tym poprzez sprzedaż w Państwa księgarni, wkracza w zakres praw autorskich przysługujących mojemu mocodawcy.
Z posiadanych przez Kancelarię materiałów wynika bowiem, że mojemu mocodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do tych przewodników, nie przeniósł on na jakikolwiek inny podmiot tych praw i w chwili obecnej żaden inny podmiot nie dysponuje również jakimkolwiek prawem do korzystania z nich.
Nadmienić przy tym należy, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego dla swej ważności wymaga zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych formy pisemnej, takiej formy wymaga również na podstawie art. 67 ust. 5 tej ustawy umowa licencyjna wyłączna, a tylko taka, biorąc pod uwagę, iż przedmiotowe przewodniki wydane zostały przez _______________ mogła by w tym przypadku wchodzić w rachubę. Nie udzielona została również przez mojego mocodawcę jakakolwiek licencja niewyłączna.
Żadną z takich umów, według posiadanych przez Kancelarię informacji i dokumentów nie legitymuje się żaden z podmiotów stąd też w oparciu o to można przyjąć, iż żaden z podmiotów (za wyjątkiem _______________ Sp. z o.o.) nie jest w chwili obecnej upoważniony do wykorzystywania przedmiotowych przewodników w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z tych też powodów również i sprzedaż w Państwa księgarni przedmiotowych przewodników stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących mojemu mocodawcy.
Nadmienić również należy, iż na okładce przedmiotowych przewodników znajduje się wprowadzająca w błąd informacja _______________ sugerująca, iż temu wydawnictwu przysługują autorskie prawa majątkowe do objętych tymi przewodnikami utworów. Informacja taka, z wyżej przedstawionych w niniejszym piśmie powodów, jest nieprawdziwa.

W celu wyeliminowania niepotrzebnych nieporozumień i dyskusji dotyczących przedstawionych wyżej twierdzeń proszę o niezwłoczne sprawdzenie zasadności przedstawionych w niniejszym piśmie argumentów (tak faktycznych jak i prawnych), w szczególności wezwanie podmiotu, który dostarczył Państwu do sprzedaży przedmiotowe przewodniki, do wykazania jakimkolwiek dokumentem tytułu prawnego do wykorzystywania przewodników (legalnego wprowadzania ich do obrotu), o których mowa.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

Mając powyższe na względzie, zakładając brak winy po Państwa stronie, w imieniu _______________ niniejszym wzywam _______________ do uiszczenia opłaty w kwocie _______________ zł (dwukrotność należnej opłaty) za _______________ oferowania przez Państwa przedmiotowych przewodników do sprzedaży od pierwszego dnia, w którym wprowadzili Państwo tą ofertę do chwili obecnej. Nadmienić przy tym należy, iż samo oferowanie do sprzedaży egzemplarzy utworów wchodzi w obręb prawa wprowadzania do obrotu jako odrębnego pola eksploatacji utworu stąd też wynagrodzenie jest należne podmiotowi autorskouprawnionemu niezależnie od tego czy poszczególne egzemplarze utworu zostały sprzedane czy też nie.
Na dokonanie tej czynności oczekuję do dnia _______________ r. Brak zapłaty, o której wyżej mowa, spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie informuję, iż wszelkie dokumenty oraz informacje dotyczące przedmiotowej sprawy są do Państwa dyspozycji w siedzibie Kancelarii.

Z poważaniem,

Waldemar Rakoczy

adwokatr

Załączniki:
1. pełnomocnictwo;
2. wydruk ze strony internetowej _______________
3. kopia okładki jednego z przewodników.
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone