sss
Poniżej przedstawiamy rzeczywisty tekst pisma jakie zostało przygotowane w Kancelarii Adwokackiej Rakoczy. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów tego pisma zostały wykreślone w celu zachowania anonimowości stron w sposób uniemożliwiający identyfikację.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie.

Warszawa, dnia ______r.

Pan
_______________
Prezes Zarządu
______________ Sp. z o.o.
ul. ___________
Warszawa

przesłano: listem poleconym

Szanowny Panie,

Niniejszym informuję, iż Pan ________ udzielił reprezentowanej przeze mnie Kancelarii pełnomocnictwa do dochodzenia wszystkich przysługujących mu roszczeń od ________ Sp. z o.o. oraz wszystkich innych osób tak fizycznych jak i prawnych, naruszających przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworu graficznego logo „________”.
Na podstawie będących w dyspozycji naszej Kancelarii materiałów oraz uzyskanych informacji można stwierdzić co następuje:
Pan ________ jest autorem projektu graficznego logo „________” (projekt graficzny w załączeniu). Projekt ten wykonany został w okresie zatrudnienia w Państwa spółce, ale nie w ramach łączącej go z ________ Sp. z o.o. umowy o pracę. Pan ________ nigdy nie otrzymał wynagrodzenia za wykonanie tego logo, nigdy też nie wyraził zgody na wykorzystywanie go przez Państwa spółkę bez wcześniejszego uiszczenia mu wynagrodzenia. Nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż przedmiotowe logo stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
W chwili obecnej Państwa spółka wykorzystuje logo „________” przy czym nawet bez jakiejkolwiek głębszej analizy tego logo można stwierdzić, iż powstało ono na skutek dokonanego przez Państwa opracowania (przeróbki) logo autorstwa Pana ________ poprzez usunięcie z utworu pierwotnego elementu graficznego w kolorze czerwonym otaczającego napis „________”. Sprawa ta jest oczywista i nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły”. Stosownie do ust. 5 ww. art. 2 tej ustawy „Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego”.
Pan ________ nie zezwolił na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu logo „________” (to opracowanie nastąpiło w ogóle bez jego woli i wiedzy), na egzemplarzach opracowania jakim posługuje się Państwa spółka nie zamieszczono też jego imienia i nazwiska wskazującego go jako twórcę utworu pierwotnego.
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż posługując się ww. opracowaniem poprzez zamieszczanie go na materiałach marketingowych i reklamowych, w sieci Internet oraz na opakowaniach produktów, Państwa spółka narusza przysługujące Panu ________ autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego a nie zamieszczając na opracowaniu tego utworu jego imienia i nazwiska również i autorskie prawa osobiste. Naruszenia takiego dokonuje ________ Sp. z o.o., ale także i każdy inny podmiot z Państwa sieci dystrybucji, który ma jakikolwiek kontakt z tym utworem (np. hurtownie i sklepy sprzedające Państwa produkty opatrzone tym logo), ponieważ autorskie prawa majątkowe do tego utworu nie uległy wyczerpaniu. Pan ________ ma zatem w chwili obecnej prawo domagać się wynagrodzenia z tytułu eksploatacji opracowania jego utworu zarówno od Państwa spółki jak i każdego innego podmiotu wykorzystującego to opracowanie na jakimkolwiek polu eksploatacji utworu (np. reklama, wprowadzanie produktów opatrzonych tym logo do sprzedaży).
Stosownie do art. 79 ust 1 i 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody:
    1. a) na zasadach ogólnych albo
    2. b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  4. wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

  1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Zgodnie zaś z art. 78 ust. 1 tej ustawy:
„1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.”
Mając powyższe na względzie niniejszym w imieniu Pana ________ wzywam ________ Sp. z o.o. do wykazania przysługujących jej autorskich praw majątkowych do utworu pierwotnego logo „________” autorstwa Pana ________ wraz ze stosownymi dokumentami prawa te dokumentującymi, bądź też wykazania, iż Pan ________ wyraził zgodę na korzystanie przez Państwa spółkę z opracowania tego utworu pierwotnego (również z wykazaniem dokumentem takiego zezwolenia) lub podjęcia konstruktywnych rozmów nt. ugodowego zakończenia niniejszej sprawy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
W przypadku nie wykazania w tym terminie wskazanych wyżej praw, zgody lub upoważnienia oraz nie rozpoczęcia ww. konstruktywnych rozmów nt. ugodowego zakończenia sporu, podejmę działania prawne mające na celu wyegzekwowanie należnego Panu ________ wynagrodzenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych do przedmiotowego utworu logo „________” zarówno od ________ Sp. z o.o., jak i wszystkich innych podmiotów, w przypadku których takie naruszenie stwierdzę (np. sieci sklepów wprowadzających do obrotu produkty opatrzone logo „________”) za cały okres naruszenia.
Z poważaniem,

Waldemar Rakoczy

adwokat

Załączniki:
– pełnomocnictwo
– logo „________” autorstwa Pana ________
– opracowanie logo „________”
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone