sss

Poniżej przedstawiamy rzeczywisty tekst pisma jakie zostało przygotowane w Kancelarii Adwokackiej Rakoczy. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów tego pisma zostały wykreślone w celu zachowania anonimowości stron w sposób uniemożliwiający identyfikację.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie.

Warszawa, dnia ______r.

Pan
_______________
Prezes Zarządu ______________ Sp. z o.o. ul. ___________
Warszawa

Uprzejmie informuję, iż naszej Kancelarii udzielone zostało przez __________ z siedzibą w Warszawie przy ul. __________, __________ Warszawa, pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących tej spółce autorskich praw majątkowych do utworu graficznego odzwierciedlającego wizerunek __________ w Warszawie z napisem „__________”.
Na podstawie będących w dyspozycji naszej Kancelarii dokumentów oraz uzyskanych informacji wynika co następuje:
Mój mocodawca wykonał na Państwa zlecenie utwór graficzny – logo „__________”. Utwór ten został, wraz z kilkoma innymi propozycjami, przedstawiony Państwu jednakże żadnej z przedstawionych propozycji Państwo nie wybrali. W zgromadzonych dowodach znajduje się nawet oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Państwa Spółki Pana __________ „Co do loga – gdybym go użył to na pewno bym za niego zapłacił, nie użyłem go i używał nie będę więc go nie kupuję”.
W zgromadzonych przez naszą Kancelarię dokumentach znajdują się jednak dowody potwierdzające fakt wykorzystywania przez Państwa spółkę w prowadzonej przez siebie działalności logo stanowiące projekt graficzny niemalże identyczny z opracowaniem graficznym przedstawionym Państwu wcześniej przez mojego mocodawcę. W świetle posiadanych dowodów fakt naruszenia przysługujących mojemu mocodawcy autorskich praw majątkowych do utworu graficznego jest ze względu na skalę podobieństwa (mówimy o opracowaniach graficznych niemalże identycznych) oczywisty i nie budzący żadnych wątpliwości.
Stosownie do art. 79 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) „Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgodny na korzystanie z utworu”.
Stosownie zaś do art. 45 ww. ustawy „Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji”.
Z analizy zgromadzonych dokumentów wynika, iż przedmiotowy utwór – opracowanie graficzne w postaci logo __________ zostało wykorzystane (i jest wykorzystywane) przez Państwa spółkę na odrębnych polach eksploatacji, które stanowią:
– powielenie w formie reprograficznej na materiałach reklamowych __________: ulotki, wizytówki i cenniki,
– zamieszczenie na tablicy informacyjnej znajdującej się na drzwiach wejściowych __________,
– wprowadzenie do sieci internet.
Mając na względzie zawiniony charakter naruszenia (co nie budzi wątpliwości) podnieść należy, iż zasadne jest dochodzenie wynagrodzenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do przedmiotowego utworu co najmniej w kwocie __________ zł.
Mając powyższe na względzie niniejszym w imieniu __________ wzywam __________ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do zapłaty kwoty __________ zł (słownie: __________) z tytułu naruszenia przysługujących mojemu mocodawcy autorskich praw majątkowych do utworu graficznego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Wskazana kwota szkody wyliczona została przy uwzględnieniu kwoty __________ zł jako kwoty należnej w przypadku udzielenia przez mojego mocodawcę zgody na korzystanie z przedmiotowego utworu na jednym polu jego eksploatacji.

Z poważaniem,

Waldemar Rakoczy

adwokatr
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone