sss
Poniżej przedstawiamy rzeczywisty tekst pisma jakie zostało przygotowane w Kancelarii Adwokackiej Rakoczy. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów tego pisma zostały wykreślone w celu zachowania anonimowości stron w sposób uniemożliwiający identyfikację.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie.

Warszawa, dnia ……… r.

Szanowny Pan
…………
Prezes Zarządu
……………
……………
Warszawa

Szanowny Panie,

Niniejszym informuję, iż Pan ……….upoważnił reprezentowaną przeze mnie Kancelarię do dochodzenia w jego imieniu wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących mu majątkowych i osobistych praw autorskich do zdjęcia przedstawiającego Pana …………
Zgodnie z informacjami przekazanymi mi przez mojego mocodawcę oraz w oparciu o posiadane przeze mnie materiały stwierdzam co następuje. Pan ……….jest autorem zdjęcia przedstawiającego Pana …………, zdjęcie zostało przez niego wykonane w trakcie koncertu tego artysty.
Pan ……. zamieścił przedmiotowe zdjęcie na swoim blogu, pod adresem http://………………..html. Następnie bez zgody i wiedzy mojego mocodawcy zdjęcie zostało umieszczone w ………… w serwisie …………, na stronie: http://………………..
Ponadto pod zdjęciem nie zostało umieszczone imię i nazwisko autora (pod zdjęciem widnieje napis: ………..), a autor zdjęcia, tj. Pan ……….nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za umieszczenie zdjęcia jego autorstwa w Państwa …………
Według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) fotografia stanowi utwór, a jego twórcy przysługuje ochrona. Twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste, chroniące jego więź z utworem, w szczególności prawo do autorstwa utworu oraz prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, jak również autorskie prawa majątkowe. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za korzystanie z jego utworu.
Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in. usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody, a w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych może w szczególności żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia jej praw, złożyła publicznie oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.
Wobec powyższego uznać należy, iż wykorzystanie przez Państwa spółkę utworu, w postaci fotografii autorstwa mojego mocodawcy, bez jego zgody, jak również, co istotne bez wskazania jego autorstwa, stanowi niewątpliwie naruszenie przysługujących mu majątkowych i osobistych praw autorskich.
Mając na względzie treść art. 79 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) domagam się usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody  poprzez zapłatę sumy pieniężnej (ponieważ naruszenie ma charakter zawiniony) w wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
Ponadto, w oparciu o treść art. 78 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych domagam się umieszczenia na głównej stronie internetowej ……………… następującej treści:
„Niniejszym informuję, iż zdjęcie przedstawiające ……………, zamieszczone w ………… „……………” w artykule „…………………” z dnia …………… r. jest zdjęciem autorstwa Pana ………… i zostało wykorzystane z naruszeniem przysługujących mu praw autorskich i osobistych, z którego to powodu ………… wyraża szczere ubolewanie oraz przeprasza Pana ……………”
Niezastosowanie się przez Państwa spółkę do wskazanych powyżej żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma skutkować będzie koniecznością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na znaczne, a zupełnie niepotrzebne koszty.

Waldemar Rakoczy
adwokat

Załączniki:
–    pełnomocnictwo,
–    zdjęcie autorstwa …………… przedstawiające Pana …………,
–    printscreen ze stroną internetową, na której znajduje się zdjęcie autorstwa ……

Odpowiedź na pismo strony przeciwnej:

Warszawa, dnia …… r.

Szanowny Pan
………
Prezes Zarządu
……………
……………
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia …… r. dotyczące roszczeń Pana ……… związanych z wykorzystaniem przez Państwa spółkę zdjęcia Pana ………… (którego jest autorem i w odniesieniu do którego ani nie dokonał przeniesienia na kogokolwiek autorskich praw majątkowych przysługujących mu do tego zdjęcia ani też nie upoważnił nikogo do korzystania z niego na jakimkolwiek polu eksploatacji utworu), w załączeniu przesyłam kopię pisma (wraz z dowodem nadania) jakie skierowane zostało w dniu ………… r. do Pana ………… oraz jego odpowiedź z dnia
………… w której przyznaje bezsporność faktu naruszenia praw autorskich Pana ………
Przyjmując Państwa wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia ……… r. nie kwestionujemy istnienia dobrej wiary po stronie Państwa spółki. Sytuacja ta nie zwalnia jednak ……… z odpowiedzialności materialnoprawnej związanej z wykorzystaniem tego zdjęcia na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (co zrozumiałe nie w wysokości 3 krotności należnego wynagrodzenia ale 2 krotności).
Mając powyższe na względzie, dysponując wystarczającymi materiałami do skutecznego dochodzenia roszczeń przeciwko Państwa spółce niniejszym, ponownie, wzywam ………… do polubownego rozwiązania z moim mocodawcą zaistniałego sporu w celu wyeliminowania niepotrzebnego sporu sądowego. Jak Państwo wiedzą, argumenty przedstawione w piśmie z ………… r. nie zwalniają ………… z odpowiedzialności prawnej a jedynie wpływają na wysokość kwoty roszczenia przysługującego Panu ………… Sama umowa Państwa Spółki z Panem ………… ma oczywiście również znaczenie dla kwestii roszczeń regresowych jakie mogą przysługiwać ……… wobec tego Pana.
Brak polubownego załatwienia niniejszej sprawy do dnia ………… r. spowoduje nieodwołanie skierowanie już jej na drogę postępowania sądowego.

Za datę otrzymania przez Państwa niniejszego pisma przyjmuję datę otrzymania go za pośrednictwem faksu.

Kopia niniejszego pisma zostaje wysłana do Pana …………

Waldemar Rakoczy
Adwokat

Do wiadomości:
– ……………

Załączniki:
– kopia pisma do Pana ……… z dnia ……… wraz z dowodem nadania,
– kopia pisma od Pana ……… z dnia ………
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone