Kancelaria prawa autorskiego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji


Zawsze po Twojej stronie


Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego,
własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.
O NAS

Nasza Kancelaria Prawna powstała w styczniu 1997 roku i od początku funkcjonowania specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (w tym prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawie reklamy) z powodzeniem świadcząc usługi prawne podmiotom gospodarczym, działającym w różnych sektorach gospodarki, jak i osobom fizycznym.

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi podmiotom – właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony ich marek lub produktów przed nieuprawnionym wykorzystywaniem lub naśladownictwem (podrabianiem) na terytorium Polski. Ochrona ta polega na prawnym zwalczaniu nieuprawnionego użycia chronionych marek, zwalczaniu podrabiania produktów, bezprawnego wykorzystania chronionych nazw w zakresie wytwarzania (produkcji) lub dystrybucji na terytorium Polski lub z terytorium Polski.

 

Kancelaria działa w ścisłym związku z Kancelarią Rakoczy & Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. jako jej wyodrębniony organizacyjnie dział prawny kierowany przez adwokata Waldemara Rakoczego.

 

W sprawach księgowych związanych z własnością intelektualną odsyłamy do biura rachunkowego PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o.  www.prwt.pl

WALDEMAR RAKOCZY

Adwokat

Po skończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W 1997 roku założył własną indywidualną kancelarię. W chwili obecnej jest wspólnikiem Kancelarii Rakoczy Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. (www.rakoczy.com.pl) Jego hobby to nowe technologie.

AGNIESZKA TOMECKA-ŚLUSARZ

Adwokat

Po skończeniu studiów ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Prawem własności intelektualnej, w ramach współpracy z Kancelarią, zajmuje się od 2014 r.

JOANNA DUDEK

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Z Kancelarią współpracuje od 2017 r.

JOANNA LANCZEWSKA

kierownik sekretariatu

Obsługiwaliśmy, obsługujemy i pomagamy firmom oraz przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki, jak i osobom fizycznym, które spotykają się w swojej działalności z zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych odbiorców.

Zasięg pracy naszej kancelarii obejmuje terytorium Polski.

Cytat start

Najważniejsza jest dla
nas skuteczność
i zadowolenie Klientów!

Cytat koniec

adwokat Waldemar Rakoczy

W. Rakoczy: Instrumenty restrukturyzacji prywatyzacyjnej.
PUG 1993 nr 1, s. 15-20.

W. Rakoczy: Podmiotowy zakres stosowania ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
PPH 1993, nr 15, s. 15-18.

W. Rakoczy: Zastosowanie instrumentów demonopolizacyjnych
w restrukturyzacji gospodarki.
PUG 1993, nr 11, s. 6-11.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Z zagadnień likwidacji i zbycia banku.
PUG 1995, nr 11, s. 18-21.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Obowiązki akcjonariusza - założyciela
a likwidacja banku.
PS 1995, nr 12, s. 11-13.

W. Rakoczy: Charakter prawny czynności skutkujących
wyczerpaniem patentu.
ZN UJ PWiOWI, 1995, z. 66, s.99-107.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu w nowym projekcie kodeksu
ochrony własności przemysłowej.
Nowator 1996, nr 1 s. 7-8.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu.
ZN UŚ 1996, nr 1, s. 22.

W. Rakoczy: Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji.
ZN UJ PWiOWI Ks. Pamiątkowa, 1997, z. 69, s. 151-157.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Wypłaty z zysku, Prawo Spółek 1997, nr 7-8, s. 59-61.

W. Rakoczy: Patenty [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], pod red. J. Barty i R. Markiewicza, zKraków 1998, s. 79-94.

W. Rakoczy, I. Mika: Glosa do uchwały SN z dn. 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt I PZP 17/96 (dot. pracowniczego projektu wynalazczego i oświadczenia j.g.u. o nieubieganiu się o udzielenie patentu).
OSP 199, nr 1, poz. 14..

 

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE KANCELARII


Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przewodniki (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych do projektów opraw oświetleniowych (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Nieuprawnione korzystanie z logo (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu graficznego (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie praw autorskich do zdjęcia (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Waldemar Rakoczy
Kancelaria Adwokacka
ul. Długa 55/1,
31-147 Kraków
tel.: 12 428 11 40
fax: 12 428 11 41
office@kancelaria-rakoczy.pl
www.kancelaria-rakoczy.pl

 

rakoczy_mapa

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne za pośrednictwem środkówkomunikacji na odległość (telefon, email). W zakresie prawa własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji większość usług prawnych jest możliwych do wykonania w ten sposób. Opinie, pisma procesowe, listy adwokackie, konsultacje prawne, czynności te nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie naszej Kancelarii.

Chcesz skorzystać z tej formy usług prawnych? Dowiedz się więcej, zadzwoń.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (piątek 9-16).

tel. 22 257 14 85

 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1
 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1

Prawo autorskie

Prawo własności przemysłowej

Nieuczciwa konkurencja

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Prawo prasowe

Prawo reklamy

Prawo autorskieNasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Prawo własności przemysłowejW zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.

 

Nieuczciwa konkurencjaNasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:

 • takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,
 • opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,
 • przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,
 • rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,
 • utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),
 • nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,
 • nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),
 • prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).
 • zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunkuZe stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.

Prawo prasoweW zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.

Prawo reklamyW zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1
 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1
 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1

O NAS

Nasza Kancelaria Prawna powstała w styczniu 1997 roku i od początku funkcjonowania specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (w tym prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawie reklamy) z powodzeniem świadcząc usługi prawne podmiotom gospodarczym, działającym w różnych sektorach gospodarki, jak i osobom fizycznym.

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi podmiotom – właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony ich marek lub produktów przed nieuprawnionym wykorzystywaniem lub naśladownictwem (podrabianiem) na terytorium Polski. Ochrona ta polega na prawnym zwalczaniu nieuprawnionego użycia chronionych marek, zwalczaniu podrabiania produktów, bezprawnego wykorzystania chronionych nazw w zakresie wytwarzania (produkcji) lub dystrybucji na terytorium Polski lub z terytorium Polski.

 

Kancelaria działa w ścisłym związku z Kancelarią Rakoczy & Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. jako jej wyodrębniony organizacyjnie dział prawny kierowany przez adwokata Waldemara Rakoczego.

 

W sprawach księgowych związanych z własnością intelektualną odsyłamy do biura rachunkowego PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o.  www.prwt.pl

WALDEMAR RAKOCZY

Adwokat

Po skończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W 1997 roku założył własną indywidualną kancelarię. W chwili obecnej jest wspólnikiem Kancelarii Rakoczy Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. (www.rakoczy.com.pl) Jego hobby to nowe technologie.

AGNIESZKA TOMECKA-ŚLUSARZ

Adwokat

Po skończeniu studiów ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Prawem własności intelektualnej, w ramach współpracy z Kancelarią, zajmuje się od 2014 r.

JOANNA DUDEK

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Z Kancelarią współpracuje od 2017 r.

JOANNA LANCZEWSKA

kierownik sekretariatu

Obsługiwaliśmy, obsługujemy i pomagamy firmom oraz przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki, jak i osobom fizycznym, które spotykają się w swojej działalności z zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych odbiorców.

Zasięg pracy naszej kancelarii obejmuje terytorium Polski.

Cytat start

Najważniejsza jest dla
nas skuteczność
i zadowolenie Klientów!

Cytat koniec

adwokat Waldemar Rakoczy

W. Rakoczy: Instrumenty restrukturyzacji prywatyzacyjnej.
PUG 1993 nr 1, s. 15-20.

W. Rakoczy: Podmiotowy zakres stosowania ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
PPH 1993, nr 15, s. 15-18.

W. Rakoczy: Zastosowanie instrumentów demonopolizacyjnych
w restrukturyzacji gospodarki.
PUG 1993, nr 11, s. 6-11.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Z zagadnień likwidacji i zbycia banku.
PUG 1995, nr 11, s. 18-21.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Obowiązki akcjonariusza - założyciela
a likwidacja banku.
PS 1995, nr 12, s. 11-13.

W. Rakoczy: Charakter prawny czynności skutkujących
wyczerpaniem patentu.
ZN UJ PWiOWI, 1995, z. 66, s.99-107.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu w nowym projekcie kodeksu
ochrony własności przemysłowej.
Nowator 1996, nr 1 s. 7-8.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu.
ZN UŚ 1996, nr 1, s. 22.

W. Rakoczy: Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji.
ZN UJ PWiOWI Ks. Pamiątkowa, 1997, z. 69, s. 151-157.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Wypłaty z zysku, Prawo Spółek 1997, nr 7-8, s. 59-61.

W. Rakoczy: Patenty [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], pod red. J. Barty i R. Markiewicza, zKraków 1998, s. 79-94.

W. Rakoczy, I. Mika: Glosa do uchwały SN z dn. 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt I PZP 17/96 (dot. pracowniczego projektu wynalazczego i oświadczenia j.g.u. o nieubieganiu się o udzielenie patentu).
OSP 199, nr 1, poz. 14..

 

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE KANCELARII


Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przewodniki (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych do projektów opraw oświetleniowych (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Nieuprawnione korzystanie z logo (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu graficznego (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie praw autorskich do zdjęcia (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Waldemar Rakoczy
Kancelaria Adwokacka
ul. Długa 55/1,
31-147 Kraków
tel.: 12 428 11 40
fax: 12 428 11 41
office@kancelaria-rakoczy.pl
www.kancelaria-rakoczy.pl

 

rakoczy_mapa

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne za pośrednictwem środkówkomunikacji na odległość (telefon, email). W zakresie prawa własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji większość usług prawnych jest możliwych do wykonania w ten sposób. Opinie, pisma procesowe, listy adwokackie, konsultacje prawne, czynności te nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie naszej Kancelarii.

Chcesz skorzystać z tej formy usług prawnych? Dowiedz się więcej, zadzwoń.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (piątek 9-16).

tel. 22 257 14 85

O NAS

Nasza Kancelaria Prawna powstała w styczniu 1997 roku i od początku funkcjonowania specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (w tym prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawie reklamy) z powodzeniem świadcząc usługi prawne podmiotom gospodarczym, działającym w różnych sektorach gospodarki, jak i osobom fizycznym.

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi podmiotom – właścicielom praw własności intelektualnej w zakresie ochrony ich marek lub produktów przed nieuprawnionym wykorzystywaniem lub naśladownictwem (podrabianiem) na terytorium Polski. Ochrona ta polega na prawnym zwalczaniu nieuprawnionego użycia chronionych marek, zwalczaniu podrabiania produktów, bezprawnego wykorzystania chronionych nazw w zakresie wytwarzania (produkcji) lub dystrybucji na terytorium Polski lub z terytorium Polski.

 

Kancelaria działa w ścisłym związku z Kancelarią Rakoczy & Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. jako jej wyodrębniony organizacyjnie dział prawny kierowany przez adwokata Waldemara Rakoczego.

 

W sprawach księgowych związanych z własnością intelektualną odsyłamy do biura rachunkowego PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o.  www.prwt.pl

WALDEMAR RAKOCZY

Adwokat

Po skończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. W 1997 roku założył własną indywidualną kancelarię. W chwili obecnej jest wspólnikiem Kancelarii Rakoczy Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. (www.rakoczy.com.pl) Jego hobby to nowe technologie.

AGNIESZKA TOMECKA-ŚLUSARZ

Adwokat

Po skończeniu studiów ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Prawem własności intelektualnej, w ramach współpracy z Kancelarią, zajmuje się od 2014 r.

JOANNA DUDEK

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Z Kancelarią współpracuje od 2017 r.

JOANNA LANCZEWSKA

kierownik sekretariatu

Obsługiwaliśmy, obsługujemy i pomagamy firmom oraz przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki, jak i osobom fizycznym, które spotykają się w swojej działalności z zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych odbiorców.

Zasięg pracy naszej kancelarii obejmuje terytorium Polski.

Cytat start

Najważniejsza jest dla
nas skuteczność
i zadowolenie Klientów!

Cytat koniec

adwokat Waldemar Rakoczy

W. Rakoczy: Instrumenty restrukturyzacji prywatyzacyjnej.
PUG 1993 nr 1, s. 15-20.

W. Rakoczy: Podmiotowy zakres stosowania ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
PPH 1993, nr 15, s. 15-18.

W. Rakoczy: Zastosowanie instrumentów demonopolizacyjnych
w restrukturyzacji gospodarki.
PUG 1993, nr 11, s. 6-11.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Z zagadnień likwidacji i zbycia banku.
PUG 1995, nr 11, s. 18-21.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Obowiązki akcjonariusza - założyciela
a likwidacja banku.
PS 1995, nr 12, s. 11-13.

W. Rakoczy: Charakter prawny czynności skutkujących
wyczerpaniem patentu.
ZN UJ PWiOWI, 1995, z. 66, s.99-107.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu w nowym projekcie kodeksu
ochrony własności przemysłowej.
Nowator 1996, nr 1 s. 7-8.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu.
ZN UŚ 1996, nr 1, s. 22.

W. Rakoczy: Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji.
ZN UJ PWiOWI Ks. Pamiątkowa, 1997, z. 69, s. 151-157.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Wypłaty z zysku, Prawo Spółek 1997, nr 7-8, s. 59-61.

W. Rakoczy: Patenty [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], pod red. J. Barty i R. Markiewicza, zKraków 1998, s. 79-94.

W. Rakoczy, I. Mika: Glosa do uchwały SN z dn. 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt I PZP 17/96 (dot. pracowniczego projektu wynalazczego i oświadczenia j.g.u. o nieubieganiu się o udzielenie patentu).
OSP 199, nr 1, poz. 14..

 

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE KANCELARII


Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przewodniki (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych do projektów opraw oświetleniowych (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Nieuprawnione korzystanie z logo (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu graficznego (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie praw autorskich do zdjęcia (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Waldemar Rakoczy
Kancelaria Adwokacka
ul. Długa 55/1,
31-147 Kraków
tel.: 12 428 11 40
fax: 12 428 11 41
office@kancelaria-rakoczy.pl
www.kancelaria-rakoczy.pl

 

rakoczy_mapa

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne za pośrednictwem środkówkomunikacji na odległość (telefon, email). W zakresie prawa własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji większość usług prawnych jest możliwych do wykonania w ten sposób. Opinie, pisma procesowe, listy adwokackie, konsultacje prawne, czynności te nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie naszej Kancelarii.

Chcesz skorzystać z tej formy usług prawnych? Dowiedz się więcej, zadzwoń.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (piątek 9-16).

tel. 22 257 14 85

 • PRAWO AUTORSKIE +

  PRAWO AUTORSKIE Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych z zakresu prawa autorskiego. Główna dziedzina naszych działań to doradztwo w tych sprawach, i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej.

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

  Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym handlową, produkcyjną i usługową. Pomagamy w obronie przed zarzutami dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Naszymi klientami są zarówno firmy handlowe, jak i produkcyjne, a także firmy wykorzystujące w swojej działalności dokumentacje projektowe w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
 • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ +

  PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.

  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.
 • NIEUCZCIWA KONKURENCJA +

  NIEUCZCIWA KONKURENCJA Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:


  takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,

  opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,

  konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,

  przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,

  utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),

  nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,

  nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),

  prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).

  zajmujemy się sprawami związanymi z importem równoległym towarów na terytorium Polski oraz sprawami o domeny internetowe.
 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU +

  OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU
Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.
 • PRAWO PRASOWE +

  PRAWO PRASOWE W zakresie działalności naszej Kancelarii mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.
 • PRAWO REKLAMY +

  PRAWO REKLAMY
W zakresie naszej działalności mieszczą się również zagadnienia szeroko rozumianego prawa reklamy. Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 1

Biuro Warszawa:

ul. Świętokrzyska 18/325, 00-052 Warszawa

tel.: +48 22 257 14 85

email: office(at)kancelaria-rakoczy.pl

 

Biuro Kraków:

ul. Długa 55/1, 31-147 Kraków

tel.: +48 12 428 11 40

email: office(at)kancelaria-rakoczy.pl

 

Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone