W. Rakoczy: Instrumenty restrukturyzacji prywatyzacyjnej.
PUG 1993 nr 1, s. 15-20.

W. Rakoczy: Podmiotowy zakres stosowania ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
PPH 1993, nr 15, s. 15-18.

W. Rakoczy: Zastosowanie instrumentów demonopolizacyjnych
w restrukturyzacji gospodarki.
PUG 1993, nr 11, s. 6-11.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Z zagadnień likwidacji i zbycia banku.
PUG 1995, nr 11, s. 18-21.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Obowiązki akcjonariusza - założyciela
a likwidacja banku.
PS 1995, nr 12, s. 11-13.

W. Rakoczy: Charakter prawny czynności skutkujących
wyczerpaniem patentu.
ZN UJ PWiOWI, 1995, z. 66, s.99-107.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu w nowym projekcie kodeksu
ochrony własności przemysłowej.
Nowator 1996, nr 1 s. 7-8.

W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu.
ZN UŚ 1996, nr 1, s. 22.

W. Rakoczy: Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji.
ZN UJ PWiOWI Ks. Pamiątkowa, 1997, z. 69, s. 151-157.

W. Rakoczy, J. Szwaja: Wypłaty z zysku, Prawo Spółek 1997, nr 7-8, s. 59-61.

W. Rakoczy: Patenty [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], pod red. J. Barty i R. Markiewicza, zKraków 1998, s. 79-94.

W. Rakoczy, I. Mika: Glosa do uchwały SN z dn. 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt I PZP 17/96 (dot. pracowniczego projektu wynalazczego i oświadczenia j.g.u. o nieubieganiu się o udzielenie patentu).
OSP 199, nr 1, poz. 14..

 

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE KANCELARII


Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących przewodniki (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych do projektów opraw oświetleniowych (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Nieuprawnione korzystanie z logo (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu graficznego (pismo przedprocesowe) Pokaż >>

Naruszenie praw autorskich do zdjęcia (pismo przedprocesowe) Pokaż >>
Rakoczy

Wszystkie Prawa Zastrzeżone